De Kerkdienst

Elke zondag komen we als gemeente meerdere keren samen voor een eredienst. Mogelijk hebt u nog nooit een dienst meegemaakt. Dan is het handig, dat u weet wat u kunt verwachten.

Welkom
In de hal van de kerk staat een gemeentelid klaar, die op die dag de mensen welkom heet en zo nodig wegwijs maken. dit gemeentelid staat op een centrale plek in de hal en is herkenbaar door een button. U kunt hier altijd terecht met uw vragen.

Materialen
We maken in onze diensten gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling. We zingen uit het Gereformeerd Kerkboek en bepaalde liederen uit het Liedboek voor de Kerken. Heeft u zelf deze bundels niet? Dan kunt u ze lenen bij een van de verwelkomers in de hal. De liederen worden overigens ook geprojecteerd met de beamer.

De diensten verlopen over het algemeen volgens een vaste volgorde. We noemen dat ook wel de ‘liturgie’. We geven in het kort een overzicht met een korte toelichting:

Mededelingen
Voor de dienst worden vaak wat mededelingen gedaan voor de gemeente. Dit zijn voornamelijk mededelingen van de kerkenraad. Bijvoorbeeld wanneer er een baby is geboren, iemand gaat trouwen, iemand hier is komen wonen en lid van de gemeente is geworden. Ook worden er op verzoek mededelingen gedaan over activiteiten bedoeld voor gemeenteleden.

Liturgie
In de diensten gebeurt alles volgens een min of meer vaststaande volgorde. We noemen dat de liturgie. Deze staat op zaterdag op de website en is ook als pictokaart te downloaden. In deze volgorde in de dienst komt tot uiting, dat er een ontmoeting plaats vindt tussen ons als gemeente en God. We luisteren naar wat God ons wil zeggen; zijn boodschap voor ons. Wij antwoorden hem in lied en gebed.

Votum en groet
Als één van de ouderlingen de dominee een hand heeft gegeven, om symbolisch aan te geven, dat hij de verantwoordelijkheid overdraagt, beginnen we door zingend onze afhankelijkheid van God onder woorden te brengen. De dominee geeft de gemeente Gods zegengroet door. Dit wordt weer zingend door de gemeente beaamd.

Wet van God
Na het zingen van een lied worden in de ochtenddienst de Tien geboden voorgelezen. Tien leefregels, die God zijn volk heeft gegeven. We kunnen ons leven daar aan spiegelen en ons op Hem richten. De Tien Geboden staan in de bijbel in Exodus 20 en Deuteronomium 5.

Zingen en bidden
Vervolgens zingen we met elkaar tot eer van onze God. Aansluitend gaat de dominee voor in gebed. Soms wordt het gebed ook weer zingend afgesloten.

Bijbellezing en preek
Na het gebed lezen we een gedeelte uit het Woord van God, de bijbel. Een gedeelte van wat gelezen is, vormt de tekst waarover de dominee zijn preek houdt. Hij geeft daarin uitleg van het gelezen gedeelte en een toepassing op vandaag.

Zingen en bidden
Na de preek geven we als gemeente antwoord door te zingen. Daarna gaan we opnieuw in gebed.

Geloofsbelijdenis
In de middagdienst belijden we ons geloof in God. Deze belijdenis wordt voorgelezen en zingend beaamd of we zingen de geloofsbelijdenis.

Collecte
Aan het einde van de dienst wordt de collecte gehouden. We geloven, dat God ons geeft, wat we nodig hebben. Om te laten zien, dat we dankbaar zijn voor wat we krijgen houden we een inzameling om onze gaven te geven. De opbrengst wisselt telkens. Het kan bestemt zijn voor de diakenen, die bijvoorbeeld mensen in de gemeente ondersteunen, die het (financieel) moeilijk hebben, een project of instelling voor hulpverlening of de zending.

Zingen en Zegen
Na de collecte zingen we een slotlied. Daarbij gaan we uit eerbied voor onze God staan. Daarna geeft de dominee ons de zegen van God door. Deze beamen we weer zingend. Daarna geeft de dominee één van de ouderlingen weer een hand om de verantwoordelijkheid weer symbolisch over te dragen.

In sommige gevallen is de volgorde iets aangepast. Ook kan het zijn, dat het Heilig Avondmaal wordt gevierd of iemand wordt gedoopt. Ook dan is de volgorde wat anders en is de liturgie wat uitgebreider. 

We hopen u eens te mogen verwelkomen bij ons in de Kerk!